Polityka prywatność

INFORMACJA DLA GOŚCI Informacja Administratora Danych Osobowych dla Gości Pensjonatu "PERŁA PODHALA"

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określanego dalej w skrócie jako „RODO”,

Uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych gości Pensjonatu "PERŁA PODHALA" jest: PT INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szaflarach, ul. Augustyna Suskiego 166, 34-424 Szaflary, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614700, NIP: 6793127039 oraz numer REGON: 364271599, kapitał zakładowy w wysokości 1.005.000,00 zł opłacony w całości, określana dalej jako „Administrator” lub „Pensjonat”.
 • Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Augustyna Suskiego 166, 34-424 Szaflary lub drogą elektroniczną na adres email: recepcja@perlapodhala.pl
 • Celem zbierania danych jest realizacja umowy o świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych. Dane są przetwarzane: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tzn. prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez Administratora, w tym ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym również związanych w związku z zawartą lub wykonywaną umową lub w z jej nie zawarciem; art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO to jest rozpatrywanie skarg lub reklamacji, w tym obsługi sprzedażowej i po sprzedażowej; art. 6 ust. 1 lit. f) i lit. c) RODO, to jest w celach archiwalnych (dowodowych), to jest archiwizowanie dokumentacji, w tym umów i dokumentów rozliczeniowych (np. faktur, rachunków); art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, to jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, innych wniosków, a związanych z oferowanymi przez Pensjonat usług.
 • Pensjonat przetwarza również dane osobowe Gości/Klientów, gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Pensjonatu „PERŁA PODHALA”, w tym zapewnienia bezpieczeństwa mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa Pensjonatu przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Pensjonat przetwarza na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkaniu, numer i serii dowodu osobistego jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów realizacji zleconej usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pensjonatowi zawarcie umowy o świadczenie usługi hotelarskiej.
 • Dane udostępnione przez Państwo możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: naszym dostawcom (podwykonawcom) czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu lub którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności osoby współpracujące z Pensjonatem, firmy prawnicze, księgowe, dostawcy usług IT, firmy informatyczne, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, podmioty umożliwiające nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych, a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków.
 • Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych poza teren Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. podatkowych, dotyczących archiwizacji lub gdy jest to konieczne i uzasadnione do prawidłowego funkcjonowania Pensjonatu i zachowania zasady rozliczalności. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy, przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
 • Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Pensjonat powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w zdaniu poprzednim, ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Pensjonat Perła Podhala

Zapisz się na Newsletter

Regulamin